تاریخچه استان تهران را در سایت زیر می توانیم بخوانیم :

http://forum.ayaran.com/thread3268.html

http://www2.irib.ir/amouzesh/d/..%5Cd%5Cjeo_teh%5Cpics%5C8-26.jpg

مرقد مطهر امامزاده داوود (ع)