مناجات با امام زمان (عج)

ای سفر کرده بیا

 
مناجات با امام زمان

حاج مهدی سماواتی

 
چنان که شیفته آن جمال زیبایت

به هرچه می نگرم جزتورا نمی بینم

حاج مهدی سماواتی

 

ادامه در

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=29095&p=500054