به یاد اسرای با سن کم و عقل زیاد و دفاع مقدس
 

ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. این براستی پرده نخست حماسه بود
http://www.hammihan.com/group/fatemion