بر چادر مشکی ات،نستعلیق می نویسم عشــق را

وقتی که این "احرام سیاه" را می پوشی و

حج شکوهمند حیا را به جا می اوری

آنگاه طواف می کنند تو را صفوف فرشته ها و

متبرک می کنند بال هایشان را به

تاروپود حریم آسمانی ات تو...

گمنام ترین "حاجیه" امروز زمان هستیhttp://haramonline88.blogfa.com

http://www.askquran.ir/blogs/56784