تصویر حدیثی : ازبین بردن اندوه مؤمن


http://www.hadithlib.com/photos/view/1907/ازبین-بردن-اندوه-مؤمن