تصویر حدیثی : عمل یا أمل؟


http://www.hadithlib.com/photos/view/1909/عمل-یا-أمل؟