خداوند امر به معروف را به خاطر مصلحت عموم مردم واجب کرد

دریافت کد